Podmienky

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Spoločnosť Autá Košice (Autá Košice, s.r.o.), Bidovce 328, Bidovce 044 45 IČO: 51087308, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 42259/V (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačnom systéme (s výnimkou údajov získavaných z GPS monitorovacích zariadení, ktoré sú spracúvané v osobitnom informačnom systéme prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ je povinní zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.